Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tuyên bố miễn trừ

Miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm khi khách hàng sử dụng vào mục đích khác và các đối tượng khác đã được ghi trên bao bì sản phẩm